Monumentenstatus voor de Algemene Begraafplaats Muiderberg

Muiderberg

De gemeente Gooise Meren start de procedure op om de algemene begraafplaats aan de Badlaan in Muiderberg aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De begraafplaats dateert uit het einde van de achttiende eeuw en is bijzonder omdat het een vroeg voorbeeld is van een ’buitenbegraafplaats’, een begraafplaats die niet langer bij een kerk lag maar buiten de bebouwde kom. De begraafplaats wordt, bij definitieve aanwijzing, het eerste gemeentelijke monument in Muiderberg.

Het hoge gedeelte van de begraafplaats heeft vanaf circa 1794 dienst gedaan als begraafplaats van de Hersteld-Lutherse gemeente uit Amsterdam. Hier bevinden zich liggende grafstenen dicht op elkaar, waardoor dit gedeelte op een kerkvloer lijkt. In de tweede helft van de 19de eeuw is de begraafplaats uitgebreid op het lage gedeelte van het terrein richting de Badlaan. Uit voormalige moestuinen en bospercelen is hier een parkachtige aanleg ontstaan met in het midden de laan met geknotte lindebomen en slingerpaden aan weerszijden. Langs deze middenlaan bevinden zich verschillende grafkelders met grafmonumenten. Het oudste graf op de begraafplaats is uit 1807, daarnaast zijn er veel grafmonumenten uit de negentiende eeuw. Deze hebben vaak een bijzondere verschijningsvorm voorzien van beeldhouwwerken en symboliek. Op de begraafplaats liggen enkele prominente Amsterdammers begraven. Naast de hoofdingang met het hoge ijzeren hek, is links een oorspronkelijke beheerderswoning uit de negentiende eeuw die nu als aula wordt gebruikt. Het gaat om een verplaatste woning uit de achttiende eeuw, waarvan de zeldzame kapconstructie is behouden.

Vanaf nu is de begraafplaats voorbeschermd. Dat betekent dat er niets aan veranderd mag worden. Belanghebbenden hebben gedurende zes weken de gelegenheid een zienswijze tegen het besluit tot voorbescherming in te dienen. Daarna neemt het college van b en w een definitief besluit. De monumentenstatus draagt bij aan een betere bescherming van dit bijzondere erfgoed van onze gemeente, aldus het college.

In 2016 is een visie vastgesteld over de begraafplaatsen in de gemeente Gooise Meren. Daarin is opgenomen dat elke kern een begraafplaats heeft. In de afgelopen jaren zijn de uitvaartmogelijkheden op deze begraafplaats verruimd door de aanleg van kindergraven en urnengraven. De wens is om in de nabije toekomst met name meer variatie in asbestemmingen te realiseren.

Het college hecht veel belang aan het cultuurhistorisch erfgoed in onze gemeente: Het draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. Een monumentenstatus voor de begraafplaats zorgt voor een betere bescherming van dit bijzondere erfgoed. Muiderberg kent al verschillende rijksmonumenten, waaronder de Joodse begraafplaats, de Kerk aan Zee en de Echomuur. De begraafplaats wordt het eerste gemeentelijke monument in Muiderberg. Het college gaat onderzoeken of meer panden of objecten in Muiderberg deze status moeten krijgen. Dat doen we samen met inwoners en erfgoedverenigingen. Een overzicht van alle gemeentelijk, provinciale en rijksmonumenten tot nu toe in Gooise Meren, is te vinden op: https://gooisemeren.nl/bouwen-en-verbouwen/monumenten-overzicht/

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.