Premium

Zorgen om 2 miljoen extra zorgkosten in Wijdemeren

Zorgen om 2 miljoen extra zorgkosten in Wijdemeren
Feest nog bij de opening van ’t Wijdehuis Kortenhoef eind 2017
© Foto Versa Welzijn
Wijdemeren

Ook Wijdemeren lijkt aan te koersen op een forse tegenvaller bij de uitgaven aan zorg over afgelopen jaar. De prognose is nu dat de begroting met twee miljoen wordt overschreden.

Wijdemeren staat niet alleen, ook andere gemeenten worstelen met de oplopende zorgkosten, ook in deze regio. De twee miljoen komt de gemeente tekort aan jeugdzorg (1,4 miljoen) en wmo-begeleiding (zes ton), zo is de verwachting. Afgelopen najaar leken de tegenvallers nog slechts de helft daarvan. Maar net voor kerst meldde het college dat de tekorten flink verder waren opgelopen.

Dat leidde dinsdagavond pas tot behandeling van de kwestie in de politiek, omdat het systeem in Wijdemeren inhoudt dat de politiek vragen moet stellen wanneer de wethouder mededelingen doet. De fractie van de PvdA/GL had aan de bel te getrokken en het college om uitleg gevraagd. De commissie maatschappelijke en sociale zaken behandelde de kwestie, nadat wethouder Rosalie van Rijn een toelichting had gegeven.

Zorgen om 2 miljoen extra zorgkosten in Wijdemeren
Wethouder Rosalie van Rijn
© Foto Douwe van Essen

Die legde uit dat de verdubbeling van de begrote overschrijding, de laatste weken van het jaar aan het licht gekomen, een aantal oorzaken heeft. Zo blijkt het aantal aanvragen om hulp bij de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) met 10% gestegen, evenals de bedragen die worden toegekend. Het gaat onder meer om begeleiding en dagbesteding.

Dat heeft mede te maken met een toename van het aantal zwaardere gevallen, legde Van Rijn uit. Iets waar Wijdemeren overigens niet als enige last van heeft, ook bij omliggende gemeenten is dat het geval. Wat ook groeit is het bedrag dat instanties en hulpverleners daadwerkelijk gebruiken. Ze krijgen een maximaal bedrag (plafond). Afgelopen jaar gingen de daadwerkelijke bedragen steeds meer de kant van dat maximum op.

Hoeveel Wijdemeren uiteindelijk zelf echt moet bijpassen zal in het voorjaar blijken, als de meicirculaire komt. Dan blijkt wat voor vergoeding van het rijk komt. De gemeente zal ook kijken hoeveel ze op andere posten overhoudt binnen sociale projecten zoals de ontmoetingscentra de Wijdehuizen, die deels mislukt zijn. Ook is eerder net als in andere gemeenten een reserve sociaal domein opgebouwd, een spaarpot omdat tegenvallers werden verwacht.

De lokale politiek, met name Sandra van Rijkom (PvdA/GL) en Van Rijn lagen in de clinch omdat die eerste de wethouder ervan betichtte structureel geld uit de reserve sociaal domein te halen, onder meer voor het financieren van het dorpenbeleid, iets dat Van Rijn boos en met klem ontkende. Van Rijkom kon ook niet uitleggen waarop ze dat baseerde.

Ook de evaluatie van het project van de Wijdehuizen kwam aan bod, de sociale ontmoetingscentra in de dorpen die stoppen of gestopt zijn omdat ze niet wilden slagen, op die van Kortenhoef (in Veenstaete) na. Patricia IJsbrandy (Dorpsbelangen) was bij dat laatste project zelf wezen kijken en bevestigde dat er daar een vaste groep van mensen bijeen komt.

Zoals ook uit de evaluatie van de Wijdehuizen was gebleken, waren de projecten in de dorpen nogal uiteenlopend van karakter en succes. Wethouder Van Rijn liet weten dat in elk geval gekeken wordt naar een voorzetting van het project in Veenstaete. Weliswaar niet onder de vlag van de Wijdehuizen, maar dan op een andere manier en via een andere financiering. Het gaat om wekelijkse bijeenkomsten op de woensdagmorgen, waar twee vrijwilligers voor de samenhang en gezelligheid zorgen. Van Rijn wees op de vele initiatieven die overal in de dorpen vanuit particulier- en verenigingsinitiatief worden ondernomen. ,,Ik ben trots op wat er hier allemaal te doen is.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.