Premium

De strijd om het plassengebied is losgebarsten: paard, koe en schaap blijven welkom, maar wel met mate

De strijd om het plassengebied is losgebarsten: paard, koe en schaap blijven welkom, maar wel met mate
Verontrust hobbyboer Edwin van der Wilt met zoon Bram achteraan de Nieuw-Loosdrechtsedijk. ,,Na vijf generaties dreigt hier bij ons een verbod op vee.”
© Foto Studio Kastermans/Ben den Ouden

Alsof er bommen vanuit het provinciehuis werden gedropt, zo ervoer menig dorpsbewoner de plannen om grote delen van Wijdemeren tot natuurgebied te maken. Grond die vaak al generaties lang in bezit is, moest een totaal andere functie krijgen. Geen koeien, schapen of paarden meer, maar uiteenlopende natuurtypes, was het plan. Het zorgde voor veel tumult, boosheid, verdriet en leidde tot een ongekend verzet en verbeten protest.

De weerstand in de Wijdemeerse dorpen bleek fel. Projectleider Dion Ket: ,,We wisten dat het pijn zou doen. Logisch, je grijpt in op de leefomgeving van mensen. Daarbij komt dat je in dit gebied veel kleine particuliere eigenaren hebt. Dat is anders dan bij grote agrarische bedrijven.”

Onteigenen

Er was flink wat commotie en maatschappelijke onrust, mede door het dreigen met onteigenen. De provincie draaide daarop bij, bewoners krijgen meer ruimte, iets wat de ’ecologische visie’ toevallig ook bleek te bieden. Grondeigenaren kunnen binnenkort vanuit de al bestaande - of uit protest opgerichte - verenigingen zelf met plannen voor hun gebied komen. Ket: ,,Iets waar ook wethouder Jan-Jaap de Kloet van Wijdemeren bij de gedeputeerde voor is gaan pleiten. We willen graag met de mensen in gesprek voor meer vertrouwen. Dat betekent dat we vanuit de provincie de boel niet te veel dichttimmeren, maar in overleg gaan met de dorpsbewoners. Die kunnen dan steun krijgen van ecologen. Met hun hulp kunnen inwoners dan zelf plannen maken hoe ze het willen inrichten. Zowel voor de hogere als voor de lager gelegen gebieden.”

Criteria

Twee verenigingen krijgen de komende tijd in de vorm van pilots, uitgangspunten voor kaders waaraan hun plannen moeten voldoen. Om te beginnen De Weersloot vlak voor kerst, vereniging De Ster in Loosdrecht volgt begin volgend jaar. Voor Kortenhoef en Ankeveen is de provincie minder ver. Daar moet volgend jaar eerst nog een nieuwe ecologische visie komen, al lijkt de strijdbaarheid daar het grootst (zie kader). ,,Het gaat nu om uitgangspunten voor de types natuur die er in het gebied moeten komen”, aldus Dion Ket, die benadrukt dat op de uitgangspunten voor het uitbreiden van het Natuur Netwerk Nederland op zich niet zoveel valt af te dingen. ,,Maar de eisen voor het het natuurbeleid worden wel minder streng. Er komt meer ruimte voor begrazing dan we aanvankelijk dachten. Of dat de nodige 200 hectare natuur oplevert is de vraag, maar dat zal blijken. Het mooiste zou zijn als het leidt tot een vorm van collectief beheer, een mix van landbouw en natuurbeheer.” Ket zegt ook samen te willen werken met bewoners omdat ’je nu eenmaal verschillende belangen hebt’.

,,Niemand zit te wachten op een juridisch conflict. Je hebt ook niets aan boze bewoners midden in de natuur. We zijn er dan ook van overtuigd dat het zal lukken om samen met de verenigingen een gedragen plan te maken, dat beantwoordt aan de natuurdoelen.”

Regie

De programmamanager verwacht dat de praktijk er een wordt van land onderling ruilen. ,,Liefst onder regie van bewoners zelf. Rond de gebieden met hoge natuurwaarden moet dan een soort bufferzones komen, om natuur te beschermen. Het zou goed zijn als daar bijvoorbeeld ruige mest gebruikt wordt.” Hij erkent dat de kaarten en informatie die de provincie aanvankelijke hanteerde over begrenzingen van percelen niet overal klopten. ,,De grenzen lopen hier soms ook vreemd, vooral in kleinere gebieden.” Ook klopt het dat de provincie de rentmeesters die langskomen om te praten over verkoop van grond in afwachting van de komende gesprekken tijdelijk heeft teruggetrokken. ,,Maar als mensen verder willen praten over verkoop blijven ze.” Met hoeveel mensen de provincie in gesprek is over verkoop van grond kan Ket niet precies zeggen. ,,Soms zijn onderhandelingen al ver. Al zijn ze wel op twee handen te tellen. Eén iemand heeft zijn grond inmiddels verkocht.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.