Premium

’s-Gravelandse kraakt plannen voor de Oostelijke Vechtplassen

’s-Gravelandse kraakt plannen voor de Oostelijke Vechtplassen
Sylvia Vrakking in haar zo geliefde landschap. Strijdend tegen de plannen voor de Oostelijke Vechtplassen is ze nu ’aan het lobbyen in Den Haag’.
© Foto: Studio Kastermans/Ben den Ouden
’s-Graveland

„Burgers tellen amper in de projecten van de Oostelijke Vechtplassen. Medezeggenschap is er een lachertje”, vindt Sylvia Vrakking uit ’s-Graveland. Ze is zo onthutst dat ze op hoger niveau hulp zoekt.

Zo stuurde ze de Nationale Ombudsman een ruim acht pagina’s tellende brief. Met fundamentele kritiek op het akkoord dat de 21 instanties en organisaties sloten voor de regio: Burgers tellen volgens haar onvoldoende mee. De basis erachter mag het mooie streven zijn om eens werk te maken van meer dan twintig grote en kleine plannen voor het plassengebied, die soms al jaren op de plank liggen. „Maar de mensen die het echt aangaat zijn er vooraf niet bij betrokken”, vindt de ’s-Gravelandse. Daardoor zijn volgens haar veel omwonenden en grondeigenaren bijvoorbeeld overvallen door plannen om te onteigenen. „Nu pas komen die mensen aan bod, maar wat heeft dat nog voor zin? Het akkoord ligt er al en in werkgroepen bestaat geen ruimte voor tegenstanders. Dat is toch geen participatie?”

Ze strijdt niet alleen tegen de in haar ogen slechte manier waarop burgers betrokken zijn bij het toegankelijk maken van de ’s-Gravelandse Vaart voor (al dan niet alleen elektrische) bootjes, waar ze zelf aan woont. Ook bekritiseert ze hoe omwonenden en grondeigenaren betrokken worden bij het ontwikkelen van bijna 800 hectare nieuwe natuur in het Plassengebied, bij onder meer Kortenhoef. Verder laakt ze de plannen voor een nieuwe wijk in nu nog groen gebied (plan Groenewoud). „Ik ben niet de enige die vindt dat het zo niet kan. Langs onder meer de Vaart en op de dijk slapen mensen slecht door wat er dreigt te gebeuren, ze lopen vast, worden emotioneel. Omdat ze zich machteloos voelen.”

Algemeen belang

Ze komt ’uit een sociaalvoelend nest met een groot gevoel voor rechtvaardigheid’. „Daarom wilde ik uitzoeken wat hier nou precies speelt. Wekenlang las ze zich in, bladerde plannen, besluiten en verslagen door. Dat het haar, wonend langs de Vaart, vooral om haar eigen belang zou gaan weerspreekt ze stellig. „Juist het algemeen belang telt hier. Een term die de lokale overheden en provincies heel gemakkelijke in de mond nemen bij deze projecten. Ze hebben het bijvoorbeeld over onteigenen van grond die mensen hier al generaties in bezit hebben, voor dat algemene belang.”

Rammelen

Bij dat laatste rammelen volgens Vrakking procedures en plannen. „Er wordt bijvoorbeeld al onderhandeld met mensen over verkoop, terwijl het inrichtingsplan nog helemaal niet definitief is. Het is zelfs mogelijk dat aangekochte grond niet eens nodig is voor het scheppen van nieuwe natuur. Die grond kan dan aan de hoogste bieder verkocht”, stelt ze. „Speculatie dus.”

Bij het ’Plan Groenewoud’, waar de gemeente Wijdemeren en de provincie een paar jaar tegenaan hikken, gebeuren volgens de ’s-Gravelandse ook zaken die juridisch niet kunnen. „Die grond is een legaat van Louise Six, geschonken aan Natuurmonumenten op voorwaarde dat het blijft zoals het nu is. En toch gaan de overheden door met de plannen om op die weilanden een wijk van vele tientallen drijvende woningen te krijgen, alleen maar omdat dat geld oplevert voor het isoleren van de daar al jaren liggende vuilnisbelt.”

Wat tot slot het bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandse Vaart betreft; dat noemt ze een ’disproportionele en buitensporige last’ voor de omgeving. „Kwalijk zou het zijn als een project dat zo’n grote impact heeft, er uiteindelijk doorheen gedrukt zou worden. Arrogantie van de overheid, noem ik dat. In Den Haag mogen ze daar best wel eens van op de hoogte worden gebracht.” Van de Nationale Ombudsman heeft ze inmiddels begrepen dat een onderzoek op eigen initiatief er niet inzit. „Jammer op zich, maar ik ben nog in gesprek. En lobby intussen verder, elders in Den Haag.”

Provincie

De provincie Noord-Holland zegt, gevraagd om een reactie, zich te realiseren dat bewoners meer betrokken willen worden bij de uitwerking van de plannen.

„Dat bleek op informatieavonden en inloopbijeenkomsten voor belanghebbende en geïnteresseerde partijen, zoals bewoners en grondeigenaren”, meldt woordvoerster Martine van den Heuvel. Ze wijst erop dat er inmiddels een bewonersfederatie in oprichting is. „Die streeft ernaar één stem te krijgen in de regie- en stuurgroep. Samen met de mensen daarachter wordt gewerkt aan het verder uitwerken hiervan.”

Gebiedsakkoord

De woordvoerster haalt nog even aan dat de provincie Noord-Holland een aantal jaar terug samen met twintig andere partijen zoals gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum en vertegenwoordigers van bewonersverenigingen en ondernemersverenigingen het gebiedsakkoord heeft opgesteld.

„Dat is vooral op hoofdlijnen gesloten. Nu willen we met zijn allen met de uitvoering aan de slag. De betrokken partners geven nu de projecten en processen verder vorm.

Er zijn inderdaad, zo legt ze uit, al gesprekken gaande met grondeigenaren over het op vrijwillige basis verkopen van gronden. „Een aantal agrariërs heeft daarop positief gereageerd. Eén boer is zelfs al akkoord over het verplaatsen van zijn bedrijf.” Van gedwongen onteigening is volgens Van den Heuvel nog geen sprake.

Legaat Louise Six

Wat het legaat van de in 1934 overleden Louise Six betreft, waar Natuurmonumenten mee heeft te maken: „Met de voorwaarden die daarin voorkomen hebben we uiteraard rekening te houden, en dat doen we ook. We maken de plannen in overleg zodanig, dat daar geen problemen ontstaan.”

De vuilnisbelt bij Groenewoud noemt ze ’een tikkende tijdbom’. Die moet dan ook worden gesaneerd. Er dreigt water van de vuilnisbelt naar de ondergrond uit te spoelen, en dat kan risico’s vormen voor de kwaliteit van het grondwater. Dat brengt gezondheidsrisico’s mee voor de bewoners en brengt schade aan de natuur. De kosten van het saneren kunnen deels worden gedekt door het ontwikkelen van waterwoningen in het gebied. Die worden landschappelijk ingepast in de natuur.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.