Huizer versie regionale samenwerkingsagenda: openbaar vervoer en banen

Huizen

Van de zes wijzigingsvoorstellen op de regionale samenwerkingsagenda (RSA) die in de Huizer raad werden ingediend, haalden er slechts twee de eindstreep.

In de agenda maken de zeven regiogemeenten afspraken over de samenwerking en de prioriteiten voor de komende jaren. Dat gebeurt uiteraard niet zonder dat de afzonderlijke gemeenteraden hun zegje hebben gedaan. Donderdagavond was het de beurt aan de Huizer volksvertegenwoordigers. Nadat het college zich had uitgesproken over de in andere gemeenten ingediende amendementen - ’akkoord’, ’niet akkoord’ of ’neutraal’ - kwamen diverse fracties met een eigen inbreng.

Een voorstel om de woningbouwmogelijkheden in Wijdemeren te schrappen (geen regionaal onderwerp) kreeg alleen steun van GroenLinks, SGP, ChristenUnie en VVD. Dus verworpen. Dat lot was ook een voorstel (van PvdA, CU en SGP; gesteund door PvdA en D66) beschoren om de bouw van meer woningen in het betaalbare segment een hoge urgentie te geven. Voor het gericht stimuleren van circulaire initiatieven kwamen ook te weinig handen (alleen CU, GL en D66) op elkaar. Oppositiepartijen CU, GL en SGP braken een lans voor biodiversiteit en milieu. Zij richtten hun pijlen op de geluidsoverlast en de uitstoot van CO2 en fijnstof door de snelwegen A1 en A27. De regio moest alle kennis en expertise bundelen om dit probleem aan te pakken. De overige fracties steunden dit amendement echter niet.

Een tekstwijziging bij het RSA-speerpunt ’Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek’ kreeg wel voldoende steun (van GL, PvdA, VVD en CU). De Huizer raad opteert dus voor de (gewijzigde) zinsnede: ’Gezamenlijke ontwikkeling van bereikbare, aantrekkelijke en toegankelijke OV-knooppunten van waaruit werk, wonen en recreëren te bereiken zijn’. CU, GL en SGP kwamen met een aanscherping van de te onderzoeken bijdragen aan het behoud en de groei van werkgelegenheid. ’Waarbij speciaal aandacht is voor het bevorderen van werkgelegenheid van laagopgeleide inwoners’, luidt - dankzij DBH, PvdA en D66 - nu de toevoeging.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie