Nieuw dagelijks bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil inwoners meer betrekken bij plannen

Het nieuwe dagelijks bestuur van het AGV.
Hilversum

Het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil niet alleen blijven zorgen voor schoon water en droge voeten, maar - onder meer - ook de inwoners meer betrekken bij alle activiteiten en plannen.

VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen de komende vier jaar het dagelijks bestuur van het waterschap. De vier partijen hebben het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’ gesloten. Zes kernwoorden staan hierin centraal: betrokken, klimaatbestendig, schoon, samen, vernieuwend en realistisch. Het nieuwe dagelijks bestuur stelt in het akkoord dat het waterschap de kerntaken blijft uitvoeren: zorgen voor voldoende en schoon water en droge voeten voor alle inwoners. Maar het waterschap wil vanuit die taken en de verantwoordelijkheid voor de waterhuishouding ’ook meewerken aan het oplossen van bredere maatschappelijke vraagstukken rond klimaat en bodem’.

Bewuster

‘De afgelopen jaren zijn we ons steeds bewuster geworden van de belangrijke rol die water daarin kan spelen’, stelt de coalitie in het akkoord. ’De komende periode willen we dat bewustzijn laten groeien naar betrokkenheid. Niet alleen van het waterschap, maar ook van andere overheden, burgers, kennisinstellingen, bedrijven en agrariërs. Alleen zo kunnen we samen werken aan het oplossen van opgaven die ons allemaal aangaan, zoals klimaatadaptatie, duurzame landbouw, herstel van biodiversiteit, energietransitie, kringloopeconomie en bodemdaling.’

Actiever in gesprek

Het nieuwe bestuur wil de komende jaren nog actiever in gesprek met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden. ’Niet pas achteraf, als plannen al klaar zijn, maar vanaf het begin.’ Op die manier wil het bestuur bereiken dat iedereen in het gebied ’zich meer en meer betrokken voelt bij water’. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het inzetten van ’ambassadeurs’, het werven van vrijwilligers, het uitbreiden van pilots en projecten, het stimuleren van burgerinitiatieven (met voorrang voor die vanuit het buitengebied), het instellen van een digitaal DOE-loket, en het organiseren van ’hackatons’ en datachallenges voor studenten en scholieren.

Nieuw bestuur

Naast het vaststellen van het bestuursakkoord is ook het dagelijks bestuur geïnstalleerd. Peter Smit (VVD), Bea de Buisonjé (PvdA), Sander Mager (Water Natuurlijk) en Arjan van Rijn (Ongebouwd) treden toe. Gerhard van den Top blijft als dijkgraaf voorzitter van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur. Met de vaststelling van het akkoord en de installatie van het nieuwe dagelijks bestuur is de opdracht van de formateurs Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD) en Ruud Grondel (Water Natuurlijk) afgerond.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.