Geen geld aanpak van radicalisering in Huizen

Oud-burgemeester Hertogs aanpak van de radicalisering in Huizen.

Oud-burgemeester Hertogs aanpak van de radicalisering in Huizen.

Eddie de Paepe
Huizen

Draait het Rijk de geldkraan dicht, wat gevreesd wordt, dan heeft Huizen volgend jaar geen geld voor de verdere aanpak van polarisatie en radicalisering.

Huizen deed in 2016 met succes een beroep op de extra ’versterkingsgelden’ van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Als een van de risico- of prioriteitsgemeenten kreeg Huizen 157.000 euro. Vorig jaar kwam er opnieuw geld vanuit Den Haag: 142.440 euro. En voor dit jaar kreeg Huizen nog 136.000 euro gestort.

„Onze lokale aanpak richt zicht steeds meer op preventie en daarmee verschuift de aankomende periode het aandachtsveld van veiligheid naar het sociale domein”, meldde burgemeester Fons Hertog in januari aan de raad.

„Momenteel wordt onderzocht hoe de preventieve aanpak voor de langere termijn en integraal kan worden geborgd binnen onze beleidsplannen.” Hertog beloofde in het tweede kwartaal van 2018 met resultaten te komen. Die taak is nu weggelegd voor zijn opvolger.

Voedingsbodem

De doelstellingen zijn vastgelegd in het integraal veiligheidsbeleid. Het gaat in de eerste plaats om het voorkomen van polarisatie tussen inwoners van Huizen ’om ervoor te zorgen dat de voedingsbodem voor gewelddadig extremisme niet groter wordt’.

Maar ook om het vergroten van de weerbaarheid onder jongeren. En om het voorkomen van de verspreiding van radicaal gedachtegoed.

Afgebouwd

Dat kost geld. De ’versterkingsgelden’ zijn sinds 2016 ieder jaar afgebouwd met als doel dat de gemeenten de financiering overnemen. Vanaf volgend jaar krijgen die ’vermoedelijk geen of minder middelen meer van het Rijk’, aldus een recente ambtelijke notitie.

Terwijl de gemeente wel graag door wil gaan met het Programma Polarisatie en Radicalisering. ’De doorontwikkeling moet vooral gericht zijn op sociale stabiliteit gemeentebreed en voor de lange termijn, met betrokkenheid van maatschappelijke en religieuze instellingen naar een overkoepelend Programma Verdraagzaam Huizen’.

Becijferd is wat Huizen op tafel moet leggen. Voor de komende vier jaar gaat het om in totaal 404.000 euro. ’De aanpak polarisatie en radicalisering is een van de topprioriteiten van het veiligheidsbeleid’, aldus het verzoek van de ambtenaren. ’De opgebouwde kennis en het lokale en regionale netwerk moet voor langere tijd geborgd worden’.

Niet honoreren

De afdeling Financiën/Financieel beleid en beheer adviseert het college en de raad echter het verzoek niet te honoreren ’in verband met het ontbreken van de benodigde financiële middelen’.

Bij het vaststellen van de begroting voor 2015 heeft de raad ingestemd met het inzetten van geld voor nieuw beleid bij de bezuinigingen. Sindsdien is er voor dat doel geen budget meer.

’Op dit moment is het gelet op de verwachtingen ten aanzien van het begrotingsperspectief, met noodzakelijke maatregelen om de begroting weer in evenwicht te brengen, af te raden nieuwe structurele verplichtingen aan te gaan’, stellen de financiële deskundigen. ’

Als uw college besluit tot het honoreren van incidentele wensen, dan zal bij de begroting 2019 daarbij passende dekking moeten worden gevonden’.

Oud voor nieuw

Meevallers moeten in principe gebruikt worden voor het sluitend maken van de begroting. Wil het college of de raad toch en doorstart maken met de aanpak van polarisatie en radicalisering, dan moet er - onder het motto ’oud voor nieuw’ - ergens anders geld vanaf.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.