Fusie geen taboe voor Blaricum

Het oude gedeelte van Blaricum, met in het midden het raadhuis.© foto studio kastermans/alexander marks

Edward de Vries Lentsch
Blaricum

Waar de meeste Larense politici de strijd tegen een door de provincie opgelegde fusie van Laren en Blaricum met Huizen nog niet lijken op te gegeven, wil van de Blaricumse raadsfracties alleen Hart voor Blaricum nog voor de ’eeuwenoude zelfstandigheid’ van het dorp knokken. Dat blijkt uit de door deze krant gepeilde reacties.

HvB

Carien Bölger: ’We zijn zeer verbaasd door het recente besluit van de provincie NH waarover kennelijk ook binnen GS twijfel bestond gezien de vertraagde publicatie ervan. Eind september zijn vanuit de gemeenten HB(E)L concrete suggesties gedaan om samen te werken in de regionale besluitvorming met behoud van ieders zelfstandigheid. Er was door de GS NH concreet de ruimte gegeven om met een voorstel hierover te komen en de colleges van BenW hebben hierbij goed samengewerkt. Tot onze verbazing komt GS toch met een besluit tot fusie hoewel hierbij geen concretere onderbouwing wordt gepresenteerd. De vier HB(E)L-gemeenten zijn bestuurs-krachtig en hebben zich allen in het open overleg met de provincie NH duidelijk uitgesproken voor het behoud van zelfstandigheid.

Hart voor Blaricum vindt de eeuwenoude zelfstandigheid van Blaricum een groot goed en zal zich hiervoor hard blijven maken. Het samenwerken zowel in regioverband als in (H)BEL verband tussen Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen wordt steeds in positieve zin nagestreefd. Wij vinden in vrijheid samenwerken tussen gemeenten op basis van ieders eigen kracht mooier dan in allerlei ambtelijke en bestuurlijke en gedwongen opschalingsprocessen te verdwalen. Opschaling geeft geen enkele garantie voor goedkoper en beter bestuur. Integendeel we dreigen onze eigen kracht kwijt te raken voor jaren en onderlinge verhoudingen worden zodoende in negatieve zin onder druk gezet. Gemeenten hebben in het staatsrecht een belangrijke kerntaak en de provincie NH kan hier niet zomaar aan tornen.

De inwoners hebben er recht op zich hierover te kunnen uitspreken bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Wij zullen daarbij heel duidelijk maken welke ’kernwaarden’ wij kunnen verliezen bij opgelegde fusie. Het huidige gemeentebestuur heeft veel van de gestelde lokale en regionale doelen bereikt. Dit impliceert ook dat met volle kracht hieraan verder gewerkt zal moeten blijven worden zowel bij invulling van regionale onderwerpen alsmede bij het versterken van de ambtelijke samenwerking. Ambtelijk zullen de medewerkers nu eindelijk duidelijkheid en steun moeten krijgen.’

VVD

Christien Dobber: ’De VVD Blaricum begrijpt de emoties die leven na het fusiebesluit van de provincie. Vooral de lokale partijen maken zich zorgen om hun voortbestaan. Echter het besluit is onvermijdelijk gezien de huidige bestuurlijke realiteit. Onze inwoners verdienen een krachtiger, efficiënter en democratischer bestuur dat ook opgewassen is tegen de vele taken die de gemeentegrens overschrijden liefst tegen lagere kosten. Blaricum behoort nu tot de duurste gemeente van Nederland wat betreft de OZB lasten. Ook de toenemende opgaven die wij vanuit Den Haag op ons bord krijgen gecombineerd met de tendens „meer taken, minder geld” maakt ons als kleine gemeente volledig afhankelijk van gemeenschappelijke regelingen. Onze invloed binnen deze gemeenschappelijke regelingen is, juist door onze kleine schaalgrootte, erg beperkt. Direct invloed is nauwelijks meer mogelijk. Na 10 jaar BEL Combinatie is ons ambtelijk apparaat nog steeds een kwetsbare uitvoeringsorganisatie die overbelast en onderbezet is. Als kleine gemeente hebben wij helaas niet de financiële middelen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Momenteel is 1 op de 5 medewerkers bij de BEL Combinatie een kostbare ingehuurde externe kracht. Ook hier speelt de geringe omvang van de BEL gemeenten ons parten. De VVD Blaricum gaat voor het eerlijke verhaal en wil voorkomen dat we in een emotionele discussie belanden. Dat is niet in het belang van onze inwoners. Het verzwakt onze onderhandelingspositie met onze fusiepartners. Het wordt nu tijd dat we gezamenlijk onze lokale waarden, onze„bruidsschat”, gaan vastleggen in een dorp- en kernenbeleid. De identiteit van Blaricum wordt volgens de VVD Blaricum bepaalt door de vele unieke organisaties en verenigingen die Blaricum rijk is. Het is zaak om vooral deze organisaties te verankeren om onze identiteit vorm te blijven geven. Daarmee blijft de Blaricumse identiteit behouden voor de toekomst weliswaar zonder eigen burgemeester, eigen gemeentehuis en eigen gemeenteraad.

Standpunt herindeling in relatie tot de motie raad Laren

De gemeenteraad van Laren vraagt de Provincie om een nadere motivatie op de afwijzing van het voorstel om te komen tot een ambtelijke fusie met Huizen/Laren op regionale beleidsterreinen met gemandateerde wethouders. VVD Blaricum is duidelijk geweest wat betreft haar standpunt hierover. Wij hebben deze regeling een gedrocht genoemd dat in het leven is geroepen om tegen elke prijs „zelfstandig” te kunnen blijven. Het gevolg: meer bestuurlijke drukte op lokaal niveau, grote kans op conflicten en wederom het verlies van een deel van onze beleidsvrijheid. Wij begrijpen dat de provincie deze oplossing niet geloofwaardig en overtuigend vindt en het behoeft voor ons geen nadere motivering. De gemeente Laren maakt hierin een eigen lokale afweging.

Toekomst BEL Combinatie

Op dit moment moeten wij wachten op het herindelingsontwerp van de provincie dat in september 2018 wordt verwacht. Vanaf dat moment kan de toekomst van de BEL Combinatie verder in kaart worden gebracht. Voor de ambtenaren van de BEL Combinatie zullen helaas onzekere tijden aanbreken. Als het aan de VVD ligt zal deze periode van onzekerheid zo kort mogelijk gaan duren. De ambitie voor de toekomst moet uiteindelijk zijn om een effectief, efficiënt en kwalitatief hoogwaardige ambtelijke organisatie te ontwikkelen waarin de couleur locale van de 3 gemeenten niet verloren mogen gaan.’

DAB

Rob Bruintjes: ’De wereld om ons heen verandert. Het is niet realistisch je daarvoor af te sluiten en te doen alsof dat aan jouw deur voorbijgaat. Krampachtig denken dat je alles bij het oude kunt houden is een utopie. We moeten in Blaricum nu niet doen of we plotseling overvallen worden met die brief van de Provincie. De herindeling van gemeenten is landelijk een voortschrijdend proces dat ook in andere Gooise gemeenten al jarenlang bezig is, dus lag het in lijn van de verwachtingen dat ook de bestuurskracht van Blaricum en haar buurgemeenten onder de loep zou worden genomen. De gemeente Blaricum zelf is traag en naïef geweest door niet adequaat te anticiperen op de eerdere signalen vanuit de provincie, b.v. door te proberen snel een HBEL ambtelijke fusie tot stand te brengen. De huidige samenwerking in HBEL-verband heeft in de ogen van de provincie, wat betreft de mate van bestuurskracht, de toets der kritiek niet kunnen doorstaan en nu worden Blaricum, Laren en Huizen ertoe gedwongen te fuseren. Voor DAB is dat geen verrassing, maar wel de snelheid waarmee dit er door de provincie lijkt te worden doorgedrukt. DAB ziet in Blaricum een dringende noodzaak tot veranderingen in bestuurlijke zin, maar wil wel graag eerst aangetoond zien wat de voordelen van een fusie voor Blaricum precies inhouden. DAB stelde zich ook zonder de opdracht tot fuseren al geheel open op voor samenwerking met Laren en Huizen, met als leidraad dat deze gemeenten elkaar op alle fronten zullen ondersteunen waar het gaat om behoud van waarden als identiteit, historisch karakter, cultuur en tradities. Het oprichten van wijkraden met rechtstreekse lijnen naar de politiek is bij deze nieuwe samenwerking een must voor de lokale belangenbehartiging. Dat is de visie van DAB met blik op de toekomst.’

CDA

Gerard Knoop: ’Het CDA Blaricum betreurt het besluit van GS van Noord Holland om de Ahri procedure voort te zetten. Toch gaat het CDA Blaricum nu haar energie volledig inzetten om in het belang van de inwoners van Blaricum een inhoudelijk doorwrocht kernenbeleid te formuleren en daarover vanaf het begin intensief te communiceren met het CDA Laren en Huizen. Bovendien zal het CDA Blaricum het initiatief nemen om met CDA Laren en CDA Huizen te komen tot een gemeenschappelijk beleid op de 5 domeinen waarvoor volgens GS een sterk regionaal beleid en uitvoering van beleid gewenst is.

Het CDA Blaricum zal zich ervoor sterk maken om de opgebouwde kennis in de BEL organisatie zoveel mogelijk in te brengen in het gemeentelijk apparaat van de nieuwe gemeente. Met Eemnes zal gesproken moeten worden over de mogelijkheden, dat Eemnes gebruikt blijft maken van het gezamenlijk ambtenarenapparaat van de nieuwe gemeente HBL.’

DBP

Bea Kukupessy: ’Wij zijn zeer teleurgesteld over het provinciale besluit om Blaricum Huizen en Laren te laten fuseren. We begrijpen het ook niet. In het provinciale coalitieprogramma is opgenomen dat er van een gemeentelijk fusie alleen sprake zal zijn als die van onderop komt dwz op draagvlak kan rekenen. Wat ons betreft is dat draagvlak er niet. Tientallen jaren hebben we als De Blaricumse Partij gestreden voor de zelfstandigheid van Blaricum. Die strijd hebben we nog niet geheel opgegeven. Maar de kans dat dit lukt is niet groot. En omdat wij reëel zijn en geen „kop in het zand politiek” voorstaan (daar dienen we absoluut de belangen van onze inwoners niet mee) willen we onze energie op een positieve manier inzetten. We zullen we ons de komende tijd dan ook vooral richten op een sterk Dorpen- en Kernenbeleid om de authenticiteit en identiteit van Blaricum ook als eventuele gefuseerde gemeente veilig te stellen. Als we dan over een aantal jaren toch gefuseerd zijn en ’Groot Blaricum’ heten, conform de woorden van een Huizer VVD raadslid, zullen zaken die wij belangrijk voor Blaricum vinden voor heel lang zijn vastgelegd. En daarmee blijft Blaricum Blaricum.’

D66

Joke Lanphen: ’D66 Blaricum ziet het besluit van de provincie als een stap in de goede richting. De Gedeputeerde Staten van Noord Holland adviseert de gemeenten in het Gooi al meerdere jaren om een kwaliteitsslag te maken. We zijn daarbij van mening dat herindelen samen dient te gaan met een actief wijken- en kernenbeleid. Ruimte geven aan lokale democratie en burgerinitiatieven is een voorwaarde om de vertegenwoordiging door gekozen raadsleden aan te laten sluiten op lokale behoeften. Sinds 10 jaar werken de BEL-gemeenten met één ambtenarenapparaat in het BEL-kantoor in Eemnes. Ondanks deze ambtelijke fusie hebben we nog steeds een kwetsbare BEL-organisatie. Veel van de taken van de gemeente worden zelfs door andere partijen uitgevoerd. Op die organisaties heeft de gemeenteraad geen directe invloed. Zeggenschap over hoe onze gemeentelijke financiële middelen worden ingezet is uit handen gegeven. Daarom streeft D66 naar een gemeente met één groot en eigen ambtelijk apparaat. Dan kan het college en de raad de kwaliteit en de middelen hebben om haar taken naar behoren uit te voeren. Wij onderschrijven de toekomstvisie van de provincie: één gemeente in het Gooi. Daarom zouden we deze tussenstap naar drie gemeenten over willen slaan.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.