Lasten in Huizen gaan omlaag

© Foto: Michel van den Bergh

Michel van den Bergh
Huizen

De gemeenteraad van Huizen heeft de begroting voor 2017 goedgekeurd. Extra bezuinigingen zijn volgens de Huizer raad niet nodig. Sterker nog, de rioolheffing en afvalstoffenheffing gaan omlaag en de korting van tien procent op de ozb blijft gehandhaafd.

In een marathonsessie gaven de raadsfracties donderdag hun visie op het door het college ingezette beleid. Veel strijd werd er niet gevoerd. De kosten en baten van de gemeente zijn weliswaar in balans. Echter zonder de reeds geplande bezuinigingen, die oplopen tot 2,6 miljoen euro in 2018, en de inzet van reserves was dit niet gelukt. Huizen zit in de luxe positie dat het over flink wat reserves beschikt en schuldenvrij is. Er hoeft daarom niet extra te worden bezuinigd.

Het CDA wees er op dat de bezuinigingsopdracht wel uitgevoerd moet worden. ,,Onze fractie gaat er van uit dat deze bezuinigingstaakstelling geen dode letter op papier is, maar ook tot daadwerkelijke invulling zal leiden’’, aldus CDA-voorman Bert Rebel.

VVD-raadslid Willem Meijerman noemde de begroting degelijk en cijfermatig correct. Hij heeft wel gemengde gevoelens over de riante reserves van circa 100 miljoen euro. ,,Hoe leggen we de inwoners van Huizen uit dat er geen geld is voor nieuw beleid? Dat is geen pleidooi om de reserves maar af te bouwen. Integendeel. Waar het mij om gaat is helderheid van beleid. Hoeveel reserves willen we overhouden om de risico’s en tegenvallers in de komende jaren op te vangen?’’

Leefbaar Huizen was minder te spreken over de financiën. ,,Volgend jaar staan we alweer voor de verkiezingen van 2018 en zal een nieuw college het grote potverteren moeten repareren’’, aldus LH-voorman Nol van der Helm. Hij merkte op dat de begroting sluitend is ‘dankzij de riante inhoud van de algemene reserve’. ,,Wat ook nog niet te zien is, zijn de tekorten welke op ons afkomen bij het uiteindelijk realiseren van het Keucheniusgebied. Ook zal de 10 procent korting op de Onroerende Zaak Belasting na 2018 moeten worden opgevangen.”

’Bangmakerij’, vond Paul Lekkerkerker (D66). Hij wees erop dat de begroting voor de langere termijn voor het eerst in vijf jaar een positief beeld laat zien. ,,Het beeld dat dit college er een puinhoop van maakt, werp ik verre van mij.” PvdA-fractievoorzitter Maarten Hoelscher verweet Lekkerkerker dat hij doet voorkomen alsof er meer geld binnenkomt dan er uit gaat. ,,En dat klopt niet. Er is nog steeds een tekort.”

PvdA, VVD en LH maakten bezwaar tegen de korting op de ozb, maar stemden wel in met de begroting, waardoor deze uiteindelijk met algemene stemmen werd aanvaard.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.