Gooi en Vecht voelt zich gezond(er)

Directeur publieke gezondheid van de GGD, René Stumpel overhandigt het onderzoek aan Eric van der Want, voorzitter van de portefeuillehouders sociaal domein in de regio.

Eddie de Paepe
Hilversum

Inwoners van het Gooi en de Vechtstreek voelen zich gezonder en hebben minder beperkingen door gezondheidsproblemen dan andere Nederlanders. Dit blijkt uit een vierjaarlijks onderzoek van de GGD.

De Gezondheidspeiling 2016 - in samenwerking met het CBS en het RIVM - is gebaseerd op een enquête onder 9.320 willekeurig gekozen, zelfstandig wonende mensen van negentien jaar en ouder. De respondenten zijn verdeeld in 3.722 ’volwassenen’ (19-65 jaar) en maar liefst 5.598 ’ouderen’ (65plus).

Uit de antwoorden blijkt dat Gooi en Vecht op de meeste onderdelen beter scoren dan het landelijk gemiddelde, zowel wat lichamelijke als geestelijke gezondheid betreft. Veel bewoners van de regio voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen, te weten vijf dagen per week minimaal dertig minuten ’matig intensief bewegen’, zoals fietsen, stevig wandelen of tuinieren. Het gaat om 55 procent van de volwassenen (minder dan landelijk: 60%) en 72 procent van de ouderen (gelijk aan landelijk). Ook uit de ’fitnorm’ (voor sporters) blijkt dat regiobewoners onder de 65 minder actief zijn dan hun leeftijdsgenoten elders in den lande.

Obesitas

Grofweg een op de tien inwoners van de regio is weliswaar veel te zwaar (obesitas), maar dat percentage (9%) is het laagste van heel Nederland (gemiddeld 13%). Ook telt Gooi en vecht relatief weinig mensen met overgewicht.

Goed nieuws ook over het roken. Van de volwassenen rookt slechts een op de vijf (19%; landelijk 23%), van de ouderen dertien procent. ’Het gaat goed met het rookgedrag in de regio’, concluderen de onderzoekers. ’Niet roken wordt steeds meer de norm. Op naar een rookvrije gemeente.’

Wat lichamelijk gezondheid betreft valt ten slotte op dat regiobewoners vaker een paramedicus (diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en/of oefentherapeut Cesar/Mensendieck) bezoeken dan vier jaar geleden. Ouderen maken minder gebruik van de thuiszorg (daling van dertien naar elf procent).

Depressie

Een deel van de vragen had betrekking op de gezondheid van de geest. Uit de antwoorden valt onder meer op te maken dat relatief veel inwoners van de regio (respectievelijk 29 en 18 procent) het gevoel hebben dat zij controle hebben over hun eigen leven. Zes op de tien mensen ’zitten goed in hun vel’, en hebben dus geen of een laag risico op een angststoornis of depressie. Dat is hoger dan in 2012 en hoger het landelijk gemiddelde. Tien procent van de ondervraagde volwassenen en vier procent van de ouderen was in 2016 slachtoffer van huiselijk geweld. De meest voorkomende vorm is psychisch/emotioneel geweld. Jonge vrouwen zijn het vaakst slachtoffer.

Eenzaam

Ten slotte is gevraagd naar dagelijks functioneren, ’meedoen’ en kwaliteit van leven. Hieruit bleek onder meer dat ruim een derde van de volwassenen en bijna de helft van de ouderen min of meer sociaal eenzaam is. (minder dan landelijk). Verder ontvangen ouderen vergeleken met 2012 minder hulp en hebben zij vaker behoefte aan extra zorg.

’Hoewel het merendeel van de bevolking zich dus gezond voelt en ook psychisch gezond is, is er bij een aanzienlijk deel sprake van risicofactoren voor ziekte’, aldus de onderzoekers. ’Positief is dat met name ouderen behoorlijk lichamelijk actief zijn en tevreden met de eigen woning en de woonomgeving.

Zware drinkers

Traditioneel scoren bewoners van de regio Gooi en Vechtstreek slecht op alcoholgebruik. De ’zware drinkers’ zitten met name in de jongste leeftijdsgroep, blijkt uit het GGD-onderzoek. Dertien procent van de mannen tussen 19 en 34 jaar drinkt minimaal eenmaal per week zes glazen alcohol op één dag. Regiobewoners gebruiken vaker ’overmatig’ alcohol dan andere Nederlanders. Deze ’gewoontedrinkers met een hoge consumptie’ voldoen aan de nieuwe norm, die van meer dan zeven (vrouwen) of veertien (mannen) glazen alcohol per week. Het gaat om 22 procent van de volwassenen tussen 19 en 65 jaar (Nederland: 18%) en maar liefst 39 procent van de 65-plussers (Nederland: 21%). Ruim een derde van de vrouwen tussen vijftig en vijfenzeventig drinkt volgens de nieuwe norm ’overmatig’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.