Ouders hoogbegaafde leerlingen verwijten OBB wanbeleid

© foto holland media combinatie

Edward de Vries Lentsch
Blaricum

Op de Openbare Basisschool Blaricum is bij ouders van hoogbegaafde leerlingen onrust en woede over verhuizing van HB-klassen naar beschikbare lokalen van OBS De Bijvanck. De 76 ouders van 51 leerlingen hebben hierover een klacht ingediend bij onafhankelijke Stichting Onderwijsgeschillen. Ze beschuldigen directie en bestuur van ’wanbeleid’ door teveel kinderen aan te nemen, zonder een lange termijn visie over het aannemen van leerlingen, waardoor de school die een regionale aantrekkingskracht heeft gekregen, met ruimtegebrek kampt.

„Twee jaar geleden verhuisde het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen van basisschool De Werf in Huizen naar de OBB in Blaricum”, legt een ouder uit die anoniem wil blijven. „Dit ging toen niet zonder slag of stoot. Door het aannemen van te veel leerlingen op de reguliere afdeling op de OBB is er nu weer geen ruimte voor de hb-leerlingen. De groep gaat volgens de huidige plannen verdeeld worden over twee locaties die 3,5 kilometer uit elkaar liggen. Voor ouders met kinderen op beide locaties een onmogelijke opgave om iedereen op tijd op school te krijgen.”

De groep ouders, 73 procent van de hb-leerlingen, vindt dat ze te laat zijn geïnformeerd over een ’niet goed onderbouwde, korte termijn-oplossing’.

Klachtbrief

Citaat uit de klachtbrief: ’Niet onbelangrijk is te vermelden is dat twee jaar geleden de groep hb-kinderen van De Werff juist is ondergebracht bij de OBB omdat deze school te kampen had met lege klaslokalen waardoor zelfs het voortbestaan van de OBB in het geding kwam. Uit de informatieavond bleek dat de beleving van vele ouders is dat deze groep kinderen als tijdelijke ’vulling’ de school van een ondergang heeft mogen redden en nu dit scenario is afgewend, de groep weer een leeglopende school in de Bijvanck mag redden. Waarbij een nieuwe verhuizing in de toekomst al op voorhand niet wordt uitgesloten (en zelfs als heel aannemelijk wordt gezien, aldus de wethouder op de informatie-avond van 30 mei).’

Die verwachting houdt verband met de tot ruim 700 woningen groeiende nieuwbouwwijk Blaricummermeent die naast de Bijvanck ligt. Het uit elkaar halen van de hb-tak en verdeling over twee locaties heeft volgens de ouders ’isolatie van zowel leerlingen als leerkrachten’ tot gevolg.

Rode vlag

In de medezeggenschapsraad (MR) gaven de hb-vertegenwoordigers een ’stellig negatief advies’ over de verhuizing. ’Dat had meer een rode vlag signaal moeten zijn voor zowel MR als directie’, vinden de ouders. ’Desalniettemin heeft de MR haar instemming doen vergezellen van een aantal duidelijke verzoeken aan de directie, te weten dat er een lange termijn visie moet komen, een duurzaam plan hoe moet worden omgegaan met de hb-tak en dat de hb-tak geen sluitstuk mag zijn.’

Impact

’De impact van het besluit heeft grote consequenties niet alleen voor de hb-ouders en hun kinderen, ook voor de kwaliteit van het hb-onderwijs en de leerkrachten. Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke behoeften van deze groep kwetsbare, sensitieve kinderen voor wie de OBB vaak al een tweede of derde school betreft. Bovendien is het voorgenomen besluit van de directie/bestuur om enkele hb-klassen te verhuizen naar een andere school ruim 3,5 kilometer verderop in strijd met de (gemeentelijke) verordening en heeft men zich niet gehouden aan de formeel te volgen procedure.’

En kan een directie kinderen naar ’een andere school’ sturen? ’Als wij hadden geweten dat de kans bestond dat onze kinderen weer zouden moeten verhuizen, dan hadden we zeer waarschijnlijk niet voor de OBB gekozen.’’

Alternatieven

De klachtencommissie wordt gevraagd om de directie te verzoeken de procedure opnieuw te volgen, in ’nauwe samenwerking met MR en belanghebbende ouders en leerlingen’. De ouders benadrukken dat ze ’op een constructieve en positieve wijze’ willen werken aan ’een duurzame oplossing’. Als ’tijdelijke alternatieven’ noemen ze het plaatsen van een noodlokaal, de oude brandweerkazerne naast de school, of dorpshuis de Blaercom.

De gemeente Blaricum betreurt de enorme, regionaal aanzuigende werking van het hb-onderwijs. ,,Wij zijn er als gemeente primair voor kinderen in Blaricum. Het kan niet zo zijn dat die straks niet meer toegelaten kunnen worden’’, aldus wethouder Lüken vorige maand in deze krant. De gemeente ziet geen ruimte bij de OBB, maar wel in Bijvanck-school. Welke leerlingen verhuizen, beschouwt de gemeente een schoolzaak.

Reactie

Jules van Brecht, directeur-bestuurder van onderwijskoepel Talent Primair waartoe de OBB behoort, wil slechts een algemene reactie per e-mail geven, omdat de kwestie nog voor de klachtencommissie moet komen. ’Het is prima dat er van onze klachtenprocedure gebruik wordt gemaakt. Wij willen die echter zuiver langs de geëigende kanalen uitvoeren.’

’Talent Primair zet zich vanuit haar missie in voor brede talentontwikkeling. Onderwijs aan meer begaafde en hoogbegaafde kinderen maakt daar onderdeel van uit. Dat doen we op 26 lespunten in de regio Gooi- en Vechtstreek. Sinds enkele jaren bieden we daarbij full time onderwijs aan de doelgroep van geïndiceerde hoogbegaafden op onze Openbare Basisschool in Blaricum.

We voorzien daarbij in een grote behoefte. Mede daardoor en de goede basiskwaliteit van de OBB is de school in de afgelopen periode verrassend snel gegroeid. Dit zowel in de reguliere als in de HB-afdeling. Dat de school daarbij het excellentielabel van de onderwijsinspectie heeft gekregen, heeft hier ook aan bijgedragen.

Verrast

Na een periode van sterke leerlingenkrimp in onze regio heeft deze groei ons verrast. Zolang de gemeente Blaricum ons geen extra lokaliteiten ter beschikking stelt in of bij het schoolgebouw van de OBB, zijn wij genoodzaakt om twee HB-groepen op een andere locatie van onze stichting te huisvesten. Dat kan op onze tweede school in Blaricum, OBS De Bijvanck. Daarvoor wil de gemeente ons wel twee extra lokalen beschikbaar stellen. Onderwijskundig vinden wij dit een acceptabel alternatief. We realiseren ons wel dat dit voor een aantal ouders logistiek ongemak oplevert en voor een aantal kinderen een onverwachte verhuizing. Dat proberen we zo goed mogelijk op te vangen met aanvullende maatregelen.’

De klacht is ingediend bij de Stichting Onderwijsgeschillen, een onafhankelijke klachtencommissie. De stichting geeft een (niet-bindend) advies aan het schoolbestuur.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.