Verwijten aan adres buren De Boerderij

Eddie de Paepe
Huizen

Spant!-directeur Paul Haighton stelt dat de vertegenwoordigers van de omwonenden van Theater De Boerderij zich ’niet constructief’ hebben opgesteld. ’Onze oplossingen, voorstellen of toelichtingen zijn structureel en vaak zonder enige onderbouwing afgewezen.’

Haighton erkent dat de toename van feesten en partijen en het intensieve gebruik van de tuin heeft gezorgd voor meer (geluids)overlast voor de buurt. ’Overlast die wij achteraf bezien onderschat hebben en waar destijds onvoldoende op is geanticipeerd’, geeft de directeur toe. ’Die opmerkingen en klachten hebben wij ons aangetrokken. Na aanbieding van onze excuses en met het tonen van begrip zijn we in gesprek gegaan om deze overlast verregaand te beperken in het kader van het algemeen belang.’

Dat gebeurde, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente, met twee vertegenwoordigers van de buurt, Rob Weers en Serge Suykerbuyk. ’Voorstellen van onze kant om de overlast drastisch en structureel terug te dringen liggen reeds sinds september 2016 op tafel’, stelt Haighton. Door het terugdraaien van de sluitingstijden en het beperken van het aantal en de aard van bijeenkomsten sluit Spant! naar eigen zeggen De Boerderij als ’feest & party locatie’.

’Helaas moeten wij constateren dat alle gesprekken nog niet geleid hebben tot een convenant. Wij kunnen niet anders dan na zeven maanden constateren dat onze gesprekspartners namens de buurt zich over het algemeen niet constructief opgesteld hebben’, aldus Haighton. ’Vanwege de ernst van de klachten hebben wij steeds begrip getoond voor de emotie in de gesprekken. Echter onze aangedragen oplossingen, voorstellen of toelichtingen zijn structureel en vaak zonder enige onderbouwing afgewezen.’

Spant! heeft daarom de maatregelen ’zoveel mogelijk eenzijdig in laten gaan’. Het aantal activiteiten is volgens Haighton gehalveerd: van 78 in 2016 naar (maximaal) dertig dit seizoen. Dit heeft volgens hem een enorme impact - in gunstige zin - op de overlast. Daar staat tegenover dat Spant! - al ruim 35 jaar de exploitant van het Huizer theater - dit (en ook volgend) seizoen tegen een tekort aanloopt.

Wantrouwen

Haighton - ’Onze ambitie is om Theater De Boerderij nog vele jaren te exploiteren’ - stelt er alles aan gedaan te hebben om de twijfels en het wantrouwen van de vertegenwoordigers van de omwonenden weg te nemen maar daarin niet geslaagd te zijn. ’Wij zijn bereid om het komende ’proefjaar’ 2017-2018 met de nieuwe maatregelen te gaan exploiteren. De omwonenden, de gemeente en wij kunnen dan met elkaar constateren of de maatregelen genoeg zijn voor het voldoende terugdringen van de overlast. Wij als exploitant kunnen tevens bezien of een gezonde exploitatie mogelijk is met de voorgestelde maatregelen.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.