Coalitieakkoord Huizen: Vitaal en verbindend (en veiliger)

1/2
Huizen

’Vitaal en Verbindend’, luidt de titel van het dinsdagmiddag ondertekende coalitieakkoord in Huizen. Daar had, met de duidelijk zichtbare VVD-stempel, ook het woord ’Veiliger’ aan toegevoegd kunnen worden.

De liberalen kwamen bij de verkiezingen als grootste partij (zes raadszetels) uit de bus. De onderhandelingen hebben geresulteerd in een college met drie partijen met elk drie zetels: CDA, D66 en PvdA. Het coalitieakkoord (29 pagina’s) is volgens de opstellers ’welbewust’ geen dichtgetimmerd en gedetailleerd stuk geworden, maar een akkoord op hoofdlijnen. Daarmee wordt ook de hand uitgestoken naar de oppositiepartijen. Het college wil - in tegenstelling tot het vorige? - binnen de raad niet als ’gesloten bastion’ opereren.

Onveiligheidsgevoel

Wat zijn dan die hoofdlijnen voor de komende vier jaar, waarover de vier partijen het eens zijn geworden? Een belangrijk speerpunt is openbare orde en veiligheid. Het onveiligheidsgevoel onder de eigen burgers moet terug worden gebracht van twintig naar maximaal vijftien procent, ook in winkelcentra. ’Het streven is dat Huizen in de top-3 van vergelijkbare gemeenten komt.’ Verder wil het nieuwe college dat er meer nadruk word gelegd op de ’strakke en consequente’ handhaving van regels en wetten. Gedacht wordt onder meer aan top 80-aanpak, gericht op Huizers die veelvuldig in aanraking komen met de politie.

Verder willen de vier partijen het aantal boa’s uitbreiden naar vier. Twee extra jeugdboa’s gaan (als proef van twee jaar) dagelijks de straat op. Verder moeten er acht wijkagenten beschikbaar zijn (onder wie een jeugdagent), die -weer als proef - wekelijks een wijkspreekuur gaan houden. Op het lijstje met wensen ideeën staat verder onder meer de inzet van surveillancedrones, meer (private en publieke) beveiligingscamera’s, 3D-aangiftes (de aangever staat via een tv-scherm in contact met een politiemedewerker). En rond de jaarwisseling: meer vuurwerkvrije zones (bij alle winkelcentra, grote zorgcentra en de kinderboerderij) en een centraal vuurwerkfeest bij het Nautisch Kwartier.

Solide

Het ’vertrekpunt’ van het nieuwe college is ’een stabiel bestuur en solide financiële basis’. Wat dat laatste betreft wil de coalitie dat de baten en lasten van de gemeente vanaf 2019 weer in evenwicht zijn. De structurele ruimte in de gemeentebegroting moet vervolgens stijgen naar anderhalf miljoen euro in 2022.

De lasten voor burgers en bedrijven moeten laag blijven en mogen ’maximaal stijgen met de inflatie’. Uitzondering op deze regel is de rioolheffing, die jaarlijks 0,6 procent extra omhoog gaat. Dit om de rioleringskosten in het voormalige uitbreidingsplan Oostermeent te kunnen bekostigen. Het nultarief voor hondenbelasting wordt gehandhaafd. Net als het gratis parkeren in Huizen.

Duurzaamheid staat uiteraard hoog in het vaandel. Hiervoor wordt extra geld uitgetrokken. De reserve duurzaamheid wordt aangevuld met ’enveloppegelden’ van het Rijk (voor onder meer klimaatplannen en energietransitie). De coalitie rekent op jaarlijks (maximaal) zes ton extra uit het gemeentefonds.

De gemeente gaat inzetten op allerlei terrein inzetten op energiebesparing, aardgasvrij en energieneutraal/nul-op-de-meter. Onder het kopje ’mobiliteit strategie’ een opvallende punt. Voor een goede regionale bereikbaarheid is voor het college ’een (light)rail verbinding’ prioriteit.

Hoogbegaafden

Op het gebied van het sociaal domein wil de coalitie onder meer in samenspraak met Tergooi een regionaal zorgcentrum en een school voor hoogbegaafden naar Huizen halen, minimaal vijf nieuwe arbeidsparticipatie-projecten opzetten, en een project starten om tweehonderd jongeren aan het werk te helpen. Op woongebied wordt onder meer gedacht aan een proef met ’tiny houses’ of woonvormen voor ouderen met zorg op maat. Buiten de rode contouren mag niet gebouwd worden. En ’in beginsel’ wordt geen structureel groen opgeofferd voor woningbouw.

Op het gebied van het fysiek domein komt onder meer het BNI-terrein aan de Havenstraat voorbij. Daar moet bij voorkeur een ’(verdere) culturele en informatieve invulling met horeca’ komen. De gemeente gaat geen medewerking verlenen aan het mogelijk maken van een extra winkelcentrum en/of detailhandel op die plek.

Markt

De zaterdagmarkt moet een gevarieerder aanbod krijgen, maar mag op het Oude Raadhuisplein blijven. ’In overleg met de markt en de winkeliers wordt meer ruimte gecreëerd voor horecaterrassen op het plein.’ Verder belooft het nieuwe college onder meer een visie voor de héle Gooimeerkust van Huizen, modernisering van de entree en de horeca van Zwembad de Sijsjesberg, en herinrichting van het Bad Vilbelpark.

Aan een alternatieve bestemming van het terrein van de voormalige discotheek Silverdome - zoals woningbouw - wordt ’zo mogelijk’ medewerking verleend. En plannen voor herontwikkeling van het Trappenberg-terrein worden eerst ter beoordeling aan de raad voorgelegd.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland