Raad Blaricum verdeeld over actief meewerken aan vrije busbaan HOV

Protestactie van Blaricumse raad tegen de vrijliggende busbaan, vorig jaar. archieffoto studio kastermans

BLARICUM - De Blaricumse gemeenteraad is, dwars door oppositie- en coaltiepartijen heen, verdeeld over al dan niet meewerken aan de vrije busbaan voor de HOV. Dat blijkt uit de reacties op de vraag van deze krant hoe de raad aankijkt tegen het voorstel van het college om via de HOV-stuurgroep invloed te blijven uitoefenen.

Door Redacteur De Gooi- en Eemlander - 9-6-2012, 7:00 (Update 9-6-2012, 7:00)

VVD en HartvoorBlaricum voelen er niets voor. De derde coalitiepartij D66 wel. Van de oppositiepartijen hebben De Blaricumse Partij en de PvdA wel begrip voor het voorstel van het college: in de stuurgroep HOV Gooi blijven in de aanloop naar en aanleg van de vrijliggende busbaan. Het CDA heeft haar standpunt nog niet bekend gemaakt.

 

Hier een overzicht van de reacties

 

D66:

 

Wat betreft de HOV hebben wij altijd gezegd dat we niet akkoord zullen gaan
met het voorstel zoals het er lag. Nu liggen de zaken inmiddels anders en wordt de HOV ons door de "strot" geduwd om het maar eens plastisch te zeggen.
Het gaat er nu om of de wethouder in de stuurgroep blijft zitten of niet.
Bij ja gaat het ons 250.000 euro kosten. Onze eerste gedachte was om hem dat zelf te laten beoordelen, want het is natuurlijk niet leuk om in een
stuurgroep te zitten waar je eigenlijk niets meer te doen hebt en waar je
ook nog met de nek aangekeken wordt omdat je dwarsligt.
Nu hebben we toch besloten dat hij daar in moet gaan zitten en waar
mogelijk is het hele proces zoveel als mogelijk is te vertragen. Dit is onze
enige kans om het traject nog te kunnen beïnvloeden en misschien de schade tot een minimum ( als je daar van kunt spreken) te beperken.

 

VVD:

 

Het signaal om nu te zeggen “doe maar en we werken mee” is wat ons betreft totaal verkeerd. Wij willen die busbaan niet, nu niet en nooit niet. Dat is de belofte die wij hebben gedaan aan de kiezer en daar staan wij voor.

 

Als de provincie dit wil, dan regelen ze het zelf maar. Het puur en alleen meewerken om goodwill te houden bij de provincie is een non argument. De provincie heeft een alternatief dat minder geld kost, dezelfde tijdswinst oplevert en veel minder impact heeft.

 

Mevrouw Post heeft echter de oogkleppen op en luistert niet naar hele goede argumenten en het door de coalitie geboden compromis. Uit alles blijkt dat dit een spel is dat helemaal dichtgespijkerd zit in een coalitieakkoord en waarover op hoog niveau gemanipuleerd wordt. Het feit dat Blaricum ‘gepushed’ wordt om in ruil voor medewerking onderdeel uit te mogen blijven maken van de stuurgroep is slechts een heel klein voorbeeld van hoe men te werk gaat.

 

Alleen om die reden komt er een busbaan die de Bijvanck en de Blaricummermeent in tweeën zal snijden en grote overlast zal veroorzaken voor de inwoners. Niet om mensen sneller of efficiënter te vervoeren met het openbaar vervoer.

 

DE BLARICUMSE PARTIJ:

 

Allereerst benadrukken wij dat we nog steeds voorstander zijn van de meerijdvariant via het Merktrace. Maar als je in dit standpunt volhardt steek je je kop in het zand. De Provincie blijft namelijk bij een vrije busbaan via het Meenttrace en zal zich er niet vanaf laten brengen. Nu kan je 2 dingen doen:
-1. IJzerenheinig vasthouden aan je eigen standpunt en daarmee bewust tegen een betonnen muur
oplopen. Je zit dan niet langer aan tafel, praat niet meer mee waardoor je geen stem meer hebt en je jezelf om het maar eens in EK termen te zeggen in buitenspelpositie plaatst.
of
2. Van nu af aan meewerken waardoor je wel meepraat in de stuurgroep en de belangen van je eigen inwoners kunt behartigen. Bij “belangen “ denk ik dan bv. aan de realisatie van geluidwerende maatregelen langs het tracé, goede oversteekvoorzieningen voor voetgangers en fietsers en
medezeggenschap bij het ontwerp van de carpoolplaats.
Wij zijn gekozen om op te komen voor de belangen van de Blaricummers en kiezen dus voor meewerken.

 

HART VOOR BLARICUM:

 

Wij zijn tegen een vrije busbaan op het Meentrace en hebben dit volstrekt consequent door de jaren heen geuit in alle discussies hierover zowel met de provincie, in de raad en in de pers. Onze website doorbladerend kom je dit standpunt luid en duidelijk tegen. Al onze energie is hiertoe ingezet. Wij zullen dan ook het raadsvoorstel niet steunen, wij willen niet meewerken aan grondoverdracht en geen fin. bijdrage leveren aan de aanleg. Wij kennen tot op heden nog steeds geen redelijk argument waarom op dit Meenttrace een vrije busbaan zou moeten komen. Er is slechts sprake van een zeer beperkte tijdwinst volgens de berekeningen binnen het projectteam. Er is geen enkel knelpunt nu en in de toekomst te verwachten in de doorstroming van het huidige busverkeer . Er is geen substantiele toename van reizigers te verwachten die een dergelijke kostbare en ingrijpende intasting van het leefklimaat rechtvaardigt. HOV is goed op de punten waar het nodig en mogelijk is. Dat is zeker niet op dit stukje van Blaricum. Temeer niet nu in Huizen op het grootste deel van het trace (wel door woonwijken op de Huizermaatweg) geen vrije baan komt. Het zou zot zijn in Blaricum wel koste wat het kost een vrije busbaan te realiseren in het groene buitengebied tussen twee rustige dorpsdelen. Interessant is ook dat Huizen op de Crailose weg richting Amsterdam ook geen vrije busbaan nodig vindt......
Wij achten het van geen relevant belang dat ons standpunt tegen dit raadsvoorstel HOV zal kunnen leiden tot uitsluiting van deelname aan de provinciale stuurgroep HOV. Tot op heden is binnen die stuurgroep op geen enkele wijze rekening gehouden met onze mening. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit in de toekomst wel zou gebeuren. Ook de discussie over de ev. trace-invulling van het Meenttrace wordt bij voorbaat al afgewezen in de toegezonden stukken. De plaatsing op de plek van de huidige watergang , verder af van de bewoners van de BIjvanck , zoals door sommige bewoners is aangedragen, wordt ook al bij voorbaat ongewenst genoemd in de stukken. Men heeft ook daar kennelijk al gekozen voor de plaatsing binnen het trace. i Het is ongelooflijk dat in deze tijd vele miljoenen worden gespendeerd aan dit kleine stukje busbaan (minimaal 11 miljoen zonder risico's). Het bedrag is groter dan onze hele Blaricumse begroting!!! Terwijl overal in het land , ook in de provincie en alle gemeenten de meest ingrijpende bezuinigingsvoorstellen rondgaan, wordt hier een tracekeuze doorgedrukt zonder enige meerwaarde en met heel veel bezwaren voor leefbaarheid en groen . Dit terwijl op het trace Randweg -Merk reeeds sprake is van een vlotte doorstroming op het huidige trace. Snelbus 320 rijdt er vlot door. Er is geen probleem.
Wij betreuren het dat door de provincie veel verschillende zijdelingse geldstromen worden ingezet om de aanleg van dit omstreden stuk HOV door te zetten. Wij vragen ons af of hierbij niet sprake is van beinvloeding van diverse gemeenten door geldstromen toe te delen of niet toe te delen die slechts zijdeliings verband houden met het onderwerp HOV. Te denken valt aan het wel realiseren van een zeer kostbaar ecoduct in Hilversum. Te denken valt een zeer omstreden plotselinge verlaging van (eerder wel berekende) subsidie voor Blaricum ivm de renovatie van onze randweg Oost. De inzet van BDU gelden lijkt hiermee een speelte te zijn voor GS. Het zou volgens velen goed zijn als de provinciale rekenkamer zich hier ook eens over zou buigen.
Samengevat : Hart voor Blaricum is fel tegen een vrije busbaan op het Meenttrace, zoals voorgesteld door de stuurgroep en de provincie. Wij willen hieraan dus niet meewerken. Het Blaricumse deel van het HOV trace is ongeveer het enige stukje van het geplande HOV trace Huizen - Hilversum waar nu geen problemen in de verkeersstromen te signaleren zijn. Het is dus bestuurlijk gezien heel merkwaardig dat de provincie toch aanleiding ziet om bestuurlijk dit te negeren en aanleiding ziet om juist Blaricum te overrulen middels een inpassingsbesluit.

 

PVDA:

 

‘De PvdA begrijpt het voorstel van het college om uiteindelijk toch maar mee te werken aan de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding via de Blaricummermeent. Het is nu een kwestie van slikken of stikken geworden. Of Blaricum gaat akkoord of de provincie zet Blaricum buitenspel en dan mag Blaricum tandenknarsend toekijken wat de provincie gaat doen. In het Rondetafelgesprek van 13 juni hoopt de PvdA met de andere partijen een goede discussie te voeren en is de PvdA vooral benieuwd naar de mening van de actiegroepen. De PvdA hoopt op een krachtig en unaniem standpunt van de raad richting de provincie. Verder vindt de PvdA het van belang dat de komst van het HOV geen verslechtering betekent voor de inwoners van Blaricum. De PvdA zal dan ook een motie indienen om deze boodschap mee te geven aan het college. De PvdA wil de busverbinding die dwars door de Bijvanck loopt behouden en elke Blaricummer zou op zijn minst snel en makkelijk bij een opstaphalte van het HOV moeten kunnen komen, anders heeft deze snelle busverbinding in onze ogen voor de Blaricummers weinig toegevoegde waarde.’

 

 Reageren

Reageer op dit artikel

Draag bij aan dit artikel
Stuur een tip
Stuur een video
Stuur een afbeelding
Zoek een serieuze relatie in jouw omgeving
Stelling

Kiesdrempel is hard nodig

Forum voor Democratie, de beweging die zicht inzette voor de komst van het Oekraïne-referendum, doet volgend jaar mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De club van Thierry Baudet neemt het dan onder meer op tegen nieuwkomers VNL, Denk en de OndernemersPartij. Het risico bestaat dat Nederland straks alleen nog splinterpartijen telt en dat je voor een kabinetsformatie minimaal vijf partijen nodig hebt. Om Nederland niet onbestuurbaar te maken moet er net als in Duitsland een kiesdrempel worden ingevoerd, waarbij je pas met 5 procent van de stemmen in de Kamer komt.

Stelling

Zorgvraag van de week
Peter Borst
Beddenspecialist
Borst Bedden
Thema van de week: nachtrust in vakantietijd
Lees verder